PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirküler:20160020---VUK.TEBLİĞİ (SIRA NO:456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 467)

 

ÖZET

:

Tebliğ ile Elektronik Tebligat uygulamasına başlanılma tarihi olan 01.01.2016 tarihi 01.04.2016 olarak değiştirilmiştir.

 

          01.04.2016 tarihine kadar elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

 

          Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin de 01.04.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları veya söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 7’nci maddesi  ile eklenen  107/A maddesinde;

 

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

 

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları hakkında düzenlemelerde bulunulmuş; konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 28.08.2015/150 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

          Kurumlar vergisi mükellefleri

 

          Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

 

          İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

 

456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacağı, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerektiği, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin ise 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları veya söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerektiği belirtilmişti.

 

29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yukarıdaki 01.01.2016 tarihleri 01.04.2016 olarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre; Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.04.2016 tarihi itibariyle başlanılacak olup, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.04.2016 tarihine kadar örneği 456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin ise 01.04.2016 tarihine kadar örneği 456 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları veya söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Söz konusu Tebliğ Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.

 

 

 

Saygılarımızla…

 

HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

Ambarlı Mah.Balaban Cad. Çay Sok. Manolya Apt. NO : 25 D : 12 Kat : 4  Avcılar / İSTANBUL 

Tel:  90 (212) 853 26 28  Fax:  90 (212) 853 24 19   GSM:  90 (532) 787 32 85  Email     : chergunlu@hergunlu.com


 

 

 

29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

 

TEBLİĞ

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ

(SIRA NO: 467)

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.