PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirkü:045--BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

  

ÖZET

:

19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olmak için aranılan,

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası” koşulu “kırkmilyon ve üstü Türk Lirası”.

b) Yıllık net satış hasılatı “yüzmilyon ve üstü Türk Lirası” koşulu “seksenmilyon ve üstü Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü” olmak kriteri ise aynen korunmuştur.

Söz konusu Karar 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinde denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetleneceği düzenlemesi yer almıştır. Aynı maddenin 4’üncü fıkrasına göre denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

 

Bu düzenlemeye istinaden denetime tabi olacak şirketler ve uygulamaya ilişkin esaslar ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar, 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.02.2014 tarih ve 2014/5973 sayılı Karar ile de 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da değişiklikler yapılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımıza 24.01.2013/39 ve 17.03.2014/81 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmişti.

 

Daha sonra 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2014 tarih ve 2014/7149 sayılı Karar ile 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da değişiklikler yapılmış ve yapılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımıza 02.02.2015/33 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmişti.

 

 

 

 

Bu defa 19.03.2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16.02.2016 tarihli ve 2016/8549 sayılı Karar ile 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir:

 

 

 2012/4213 SAYILI KARAR (2014/5973 ve 2014/7149 SAYILI KARARLARLA DEĞİŞİK HALİ)

2016/8549 SAYILI KARAR

DÜZENLEMENİN SON DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ HALİ

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

MADDE 3- (1) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

(2) Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Kanun ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

(3) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en az % 50 ve daha fazlası

Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır.

MADDE 1 - 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın 3 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı seksen milyon ve üstü Türk Lirası.

 

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

MADDE 3- (1) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı seksen milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

(2) Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Kanun ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

(3) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en az % 50 ve daha fazlası

Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır.

1) Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

 

MADDE 2 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin birinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

 

1) Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası. c)Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

 

(II) SAYILI LİSTE

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a)            Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b)           Yıllık net satış hasılatı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.

c)            Çalışan sayısı yüzyetmişbeş ve üstü.

MADDE 3 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin ikinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

 

(II) SAYILI LİSTE

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c)            Çalışan sayısı yüzyetmişbeş ve üstü.

(II) SAYILI LİSTE

3) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

MADDE 4 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin üçüncü  sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

 

II) SAYILI LİSTE

3) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

(II) SAYILI LİSTE

4)20/2/2001 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Eneri Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösterren lisans, sertifika ve yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşbbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

MADDE 5 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin dördüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

 

(II) SAYILI LİSTE

4)20/2/2001 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Eneri Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösterren lisans, sertifika ve yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşbbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

(II) SAYILI LİSTE

6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

MADDE 6 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

 

(II) SAYILI LİSTE

6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

7) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a)            Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b)           Yıllık net satış hasılatı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

MADDE 7 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

7) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

c)            Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

 

2016/8549 sayılı Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla…

HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

Ambarlı Mah.Balaban Cad. Çay Sok. Manolya Apt. NO : 25 D : 12 Kat : 4  Avcılar / İSTANBUL 

 

Tel:  90 (212) 853 26 28  Fax:  90 (212) 853 24 19   GSM:  90 (532) 787 32 85  Email     : chergunlu@hergunlu.com