PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirkü:046---GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERİLME SÜRESİ UZATILDI

  

ÖZET

:

 81  No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde  25 Mart 2016 tarihine kadar verilmesi gereken 2015  takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin 31 Mart 2016  Perşembe  günü sonuna  kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

 

Uzatılan süreler, beyanname verme süresine  ilişkin olup ödeme süresinde  bir değişiklik yapılmamıştır

 

213 sayılı VUK’nın mükerrer 28'inci maddesinde ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi tanınmıştır. Bu kapsamda 23.3.2016 tarihli ve 81  No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

193 sayılı G.V.K.’nın yıllık beyannamenin verilme süresi düzenleyen 92’inci maddesi aşağıdaki gibidir.

“Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar, tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.”

 

Bu yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan yukarıda belirtilen Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 25 Mart 2016  günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, 31 Mart 2016 Perşembe  günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname süresi uzatılmakla birlikte, vergilerin ödeme süresinde bir değişiklik yapılmamıştır. Yıllık gelir vergilerinin birinci taksitinin 31 Mart 2016 günü, ikinci taksitinin 31 Temmuz 2016 akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu sirküler, ekte verilmiştir

Saygılarımızla...

 HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

Ambarlı Mah.Balaban Cad. Çay Sok. Manolya Apt. NO : 25 D : 12 Kat : 4  Avcılar / İSTANBUL 

  

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

  

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/81

 

 

 Konusu : 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi   : 23/03/2016

Sayısı    :  VUK-81 / 2016 -2

 

 1. Giriş

 Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2015 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

 25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

 

Duyurulur.