PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirkü:049--14 SERİ NO.LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

ÖZET

:

Tebliğde

          Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde % 5

          Mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5

          Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde % 25

          Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, (kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde)   % 5

oranında ÖİV uygulanacağı belirtilmiştir.

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibariyle hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek iade edeceklerdir.

 

Nakit veya hatta yükleme yoluyla yapılan iadelerden doğan nakden veya mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre yerine getirilecektir. Teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülecektir.

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel İletişim Vergisi” başlıklı 39’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç) her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında ise birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.

 

Öte yandan 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun “Özel İletişim Vergisi” başlıklı 39’uncu maddesinin  7’nci fıkrasında ise vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu açıklanmıştır.

 

05/04/2016 tarih ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14)” de; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesi çerçevesinde, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde ÖİV uygulamasına ilişkin  açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Söz konusu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Kablolu ve Kablosuz Internet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunmaya Yetkili İşletmeciler Tarafından Verilen Internet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

 

Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde % 5 oranında ÖİV uygulanır.

 

İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de bu kapsamda olduğundan % 5 oranında ÖİV’ye tabidir.

 

Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri Tarafından Faturalı Hat Abonelerine Verilen Internet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

 

(1) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerince faturalı hat abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5 oranında ÖİV hesaplanır.

 

(2) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından internet erişim hizmetleri ile diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulanabilmesi için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet türünün ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

 

Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri Tarafından Ön Ödemeli Hat Abonelerine Verilen Internet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

 

(1) 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar %25 oranında ÖİV’ye tabidir. Ancak, ön ödemeli hat abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilmektedir. Mezkûr maddede 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle yapılan düzenleme ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, ön ödemeli hatta yapılan/yapılacak yüklemenin;

 

          Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde % 25,

 

          Münhasıran mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkân vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde ise % 5,

 

oranında ÖİV hesaplanır.

 

(2) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan ve satışından %25 ÖİV ödenmiş olan yüklemelerin diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanılması halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla ödenmiş olan vergi, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirlenen usul ve esaslara göre, abonelere iade edilmesi koşuluyla ÖİV mükellefi mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iade edilecektir.

 

Abonelere yapılacak iade işlemleri

 

(1) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını birer aylık dönemler itibariyle hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirerek iade ederler.

 

(2) Aboneler, söz konusu verginin hatlarına yükleme yapılması suretiyle iadesini tercih edebileceği gibi nakden iade edilmesini de tercih edebilir ve işleme ilişkin olarak ilk kez yapacakları tercihin sonraki dönemlerde yapılacak yüklemelerde de geçerli olmasını talep edebilirler. Bu durumda, abonelerin ÖİV iadesi yöntemine ilişkin tercih değişikliği talebi olmadığı sürece abonelere tercihlerinin yeniden sorulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

(3) Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda iade işleminin nakit olarak yapılması esastır.

 

(4) Abonelerin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını tercih etmeleri, fazla ödenen vergiyi nakit olarak iade alıp hatlarına kendilerinin yükleme yapması niteliğinde olduğundan, bu durumda yükleme yapılan bedel üzerinden mobil elektronik haberleşme işletmecilerince, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için gerçekleştirilen satışlarda olduğu gibi ÖİV ve KDV hesaplanacağı tabiidir.

 

Mobil elektronik haberleşme işletmecilerine yapılacak iade işlemleri

 

 (1) 7 nci maddede açıklandığı şekilde mobil elektronik haberleşme işletmelerince nakden veya hatta yükleme yoluyla ön ödemeli hat abonelerine iade edilen ÖİV tutarları, işletmecilerin talebi üzerine nakden veya kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilir.

 

(2) İade talebinin birer aylık dönemler itibarıyla ve 7 nci maddedeki açıklamalar çerçevesinde abonelere iade yapıldıktan sonra en erken iade yapılan ayı takip eden aydan itibaren yapılması mümkündür.

 

(3) Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iadesinde aşağıdaki belgeler aranır:

 

a)             10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nde belirtilen standart iade talep dilekçesi,

b)             Abonelere nakden veya hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin özet tablo (EK-1),

c)              Abonelere nakden yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (EK-2),

ç)      Abonelere hatta yükleme yoluyla yapılan ÖİV iadesine ilişkin bildirim (EK-3).

 

(4) Mobil elektronik haberleşme işletmecilerinin, ön ödemeli hat abonelerine nakit veya hatta yükleme yoluyla yaptıkları iadelerden doğan nakden veya mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülür.

 

Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup; 2/5/2009 tarihli ve 27216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Sözkonusu Tebliğ ve Ekleri, Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.

 

 

Saygılarımızla…

 HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

 

Ambarlı Mah. Balaban Cad.Çay Sok.Manolya Apt.No:25/12 Avcılar-İSTANBUL
Tel:           0212 853 26 28
Faks:       0212 853 24 19
E-Posta: info@hergunlu.com

               : bahadanismanlik@ttmail.com