PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

ENFLASYONUN İŞLETMELERDE FİNANSAL KARARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

Ülkemiz de enflasyonun son yıllarda devamlı bir süreç halini alması, işletmeler üzerinde önemli olumsuz etkiler göstermesine devam etmektedir. Bir firmanın başarısını, hatta varlığını sürdürebilmesi elde edebileceği finansal doğru ve gerçek bilgilere bağlıdır. Firmaların, özellikle geçmiş dönemlere ait verilerinin analiz edilmesi  ve yorumlanması, finans uzmanlarının sağlıklı kararlar alabilmesi ve planlama fonksiyonunu gereği gibi yerine getirebilmesi için zorunlu ön koşul haline gelmiştir. Doğru ve gerçek olmayan bilgilere birde enflasyonun olumsuz etkileri eklendiğinde sağlıklı kararlar alınmasının daha da güç hale gelebileceği tartışılmazdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Ünlü ekonomist T.A Schumpeter, ‘’sürekli olarak değişen ekonomik ve teknolojik gelişmeler karşısında uzun süreli yatırım kararları almayı uzaktan çok hareketli bir hedefe atış yapmaya’’ benzetmektedir.

 

Enflasyon dönemlerinde genellikle işletmelerin varlık yapıları değişmekte, dönen varlıkların duran varlıklar içindeki payı yükselmektedir, bunun nedeni enflasyon dönemlerinde uygun kredi bulmanın zorluğu nedeniyle işletmeler genellikle zorunlu likit kalmak durumunda kalabildiği gibi, görünüşte de böyle bir durum olabilir. Çünkü dönen varlıkların fiyat artışlarının daha yakından izlenebilmesine kayıtlara yansımasına karşın, duran varlıkların bilançoda gösterilen değerleri, fiyat artışlarını tam olarak yansıtmayabilir, bunun çözümü ise ‘’enflasyon muhasebesi’’ sisteminin uygulanmasında yatmaktadır.

 

Finansal kararların ilk başlangıç noktası planlama yapmaktan geçtiğine göre, planlamanın denetimi de bütçelerden geçmektedir. Enflasyon dönemlerinde ise zorunlu kural ekonomik ve teknolojik değişikliklere uygun esnek bütçeler yapma gerekliliğidir. Bunun sonucu olarak yatırım kararlarını takip etmeyi sağlayan varlıkların yönetimi (dönen ve duran varlıkların yönetimi),firmanın ihtiyaç duyduğu kaynakların seçiminin sağlanması,faiz ve kur değişkenliğinin getirdiği risklerin azaltılmasına gibi değişkenlere önceden karşılık verilmesini ve hemen tedbir alınmasının yolu açılabilecektir.

 

Finans kararlarının getirdiği sorunlar konusunda küçük firmalarla büyük firmalar arasında ayırım yapmak,yapay bir farklılaştırma olarak nitelendirilebilir. İşletme finansmanındaki temel ilkeler gerek küçük gerek büyük firmalar için gereklidir. Finans yönetiminin küçük ve büyük firmalardaki işlevleri arasında nitelik farkı yoktur.

 

 

Cengiz HERGÜNLÜ

     SMMM.

Bağımsız DENETÇİ

www.hergunlu.com