PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

 

 

413 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile ve Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin her yıl 01/Nisan-31/Mayıs tarihleri arasında verilmesi gereken

 “MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ” verme zorunluluğu KALDIRILMIŞTIR.

 
 
Sayı : 29239 RESMi GAZETE 17 Ocak 2015
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413)’NİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 444)
MADDE 1 – 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür