PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Yıllık Faaliyet Raporu için Son Gün 28.02.2014

UNUTMAYINIZ.. YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİN SON GÜN 28.02.2014

 

 

Bilindiği gibi;  6102 sayılı Yeni TTK ile yönetim kurullarına “yıllık faaliyet raporu” hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

2014 hesap dönemine ait faaliyet raporunun Şubat ayı sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.
 
TTK'nın 514'üncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
 
 
Bu kapsamdaki 28.02.2014 Tarihine Kadar Alınması Gereken Yönetim Kurulu Kararına aşağıdaki taslaktaki asgari maddeleri içermelidir
 
........
..........
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.
 
1 –       28.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliğine göre, 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporunun yönetim kurulunca hazırlanıp imzalanmasına ve ortakların bilgisine sunulmasına,
 
2  –      Bu raporun (ortakların şirket faaliyeti hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak tarzda ) hazırlanmasına ve en geç 28.02.2015 tarihine kadar tamamlanmasına,
 
3  –      İşbu hazırlanan faaliyet raporunun yapılacak olan ilk olağan genel kurulda hissedarların tasvibine sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir 
 
 
Yıllık Faaliyet  Raporunun düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar konu başlıkları şunlardır
 
•Anonim, limited ve paylı komandit şirketlerin istisnasız tümünün hazırlaması gerektiği,
 
•Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik‘e uygun olarak düzenlenmesi,
 
Yönetmelik uyarınca yıllık faaliyet raporu aşağıdaki 7 bölümden oluşacaktır.
 
1) Genel bilgiler,
2) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar,
3) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
4) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler,
5) Finansal durum,
6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,
7) Diğer hususlar
 
•2014 faaliyet dönemine ilişkin olması,
 
•Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, limited şirketlerde müdürlerin tümü tarafından raporun imzalanması gerektiği,
 
•Yıllık faaliyet raporunun yapılacak genel kurul toplantısından 15 gün önce şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulması gerektiği,
 

•Genel kurulda okunup müzakere edilmesi gerektiği,