PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

6637 Sayılı Yasa ile Kurumlar vergisi Vergi Usul kanunu Kdv.ve ÖTV.de yapılan Değişiklikler

 

 

6637 Sayılı Kanun numarasıyla yasalaşan ve muhteviyatında çeşitli vergi düzenlemeleri de bulunan  "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazetede yayımlandı.
 
Toplam 28 maddeden oluşan 6637 Sayılı Kanun 6 maddesi vergi düzenlemelerine ilişkindir.
 
1)    Kurumlar Vergisi Kanundaki Değişiklikler
 
1.a)    Sermaye Şirketlerinin Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Kurumlar Vergisi Düzenlemesi
 
6637 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları teşvik edilmektedir.
 
Düzenlemeyle eklenen bent:
 
“ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.
 
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
 
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
 
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
 
 
Söz konusu değişiklik ile ;
 
Sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki;
 
nakdi sermaye artışları
veya
yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin
 
nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden
 
TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak,
 
ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin
 
ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır.
 
Kurumlar Vergisi Matrahtan İndirilecek Tutar
 
= Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x Süre (Yıl sonuna Kalan Ay Sayısı/12) x İndirim oranı(Şu an % 50)
 
Hesaplanacak İndirim Tutarı, Nakdi Sermayenin Ödendiği Ay Kesri Tam Ay Sayılmak Suretiyle Hesap Döneminin Kalan Ay Süresi Kadar Hesaplanır
 
Sermaye artırımına ait ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır.
 
Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
 
 
Ancak ;  
 
-geçmiş yıllar karları,
-sermaye ve kar yedekleri
Vb
işletme özkaynakları içinde yer alan değerlerin sermayeye eklenmesi halinde işletmeye dışardan ilave nakdi bir kaynak girişi olmayan  bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi
 
-ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen nakit sermaye artırılmaları ,
 
- Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinden kaynaklanan ya da ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye
 
Söz konusu kurumlar vergisi indiriminden yararlanılmayacaktır
 
Söz konusu yasal düzenlemeden faydalanan şirketler indirim hakkını sadece nakdi sermaye artışının yapıldığı yıl için değil her yıl için kullanabilecek; matrahın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarlar sonraki dönemlere devredilebilecektir.
 
Bu yeni yasal düzenlemeden, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri kapsam dışında bırakılmaktadır.
 
Kanun’un 29. maddesiyle bu düzenlemenin yürürlük tarihi 01.07.2015 olarak olduğundan şirketlerin bu kapsamdaki işlemlerini bu tarihe göre  yeniden planlamalarında fayda vardır.
 
 
2) Vergi Usul Kanunundaki Değişiklikler
 
2.a) Elektronik tebligatta tebligatın yapılma zamanı Belirlendi.
 
6637 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun geçici 107/A. maddesinde değişiklik yapılarak , elektronik tebligatta, tebligatın yapılma zamanı belirlenmekte, tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hükmü eklenerek, tebligatın yapılma zamanı 7201 sayılı Tebligat Kanununa uygun hale getirilmiştir.
 
 
Eklenen fıkra:
 
“Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.”
 
 
2.b) Elektronik yoklama sistemi
 
6637 sayılı Kanun’un Kanun’un 6. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’a aşağıdaki madde eklenmiştir
 
 
Eklenen madde:
 
“Elektronik yoklama
 
MADDE 132/A – Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilir. Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Yoklama fişinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.
 
Maliye Bakanlığı elektronik ortamda kayıt altına alınan yoklama fişleri ile birinci fıkrada belirtilen formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalanması usul ve esaslarını belirlemeye, bunları internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek yoklama faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
 
Düzenlemeyle, yoklama faaliyetlerinin elektronik ortamda da yürütülmesi ve bu yoklama fişlerinin elektronik ortamda da oluşturulması amaçlanmaktadır.
 
3) Katma Değer Vergisi Kanundaki Değişiklikler
 
3.a) Uluslararası kuruluşlar ve bunların mensuplarına sağlanan istisnanın kapsamında değişiklik
 
6637 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 26. maddesinde değişiklik uluslararası kuruluşlar ile bunların mensuplarına sağlanacak katma değer vergisi istisnasının ve özel tüketim vergisi istisnasının kapsamı genişletilmektedir
 
Bu değişiklikle, sadece mevcut fıkrada sayılan kuruluşların (BM, NATO VE OECD ile bunlara bağlı özel ihtisas kuruluşları) değil, ev sahibi hükümet anlaşmaları ile ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların, bunlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının ve bunların T.C. vatandaşı olmayan yöneticilerinin alımlarında KDV istisnası uygulananacaktır
 
3.b) Transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılan teslim ve hizmetlerde istisna
 
6637 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 34. madde eklenmiştir.
 
Eklenen madde:
 
“GEÇİCİ MADDE 34 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.
 
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32 nci madde hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.
 
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
 
Buna göre, transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur
 
Eklenen geçici maddede yapılan düzenlemeyle, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.
 
Getirilen istisna tam istisna niteliğinde olup, istisna kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indiriecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.
 
4) Özel Tüketim Vergisi Kanundaki Değişiklikler
 
6637 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde değişiklik yapılarak , diplomatik temsilcilik ve konsolosluklar ile bunların diplomatik haklara sahip mensuplarının yanı sıra ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarının akaryakıt, madeni yağ, solvent, kara, hava ve deniz araçları, alkollü içecek ve tütün mamulü alımlarında KDV istisnasına paralel olarak ÖTV istisnası da tanınmıştır.