PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirkü:003--DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

 

ÖZET

:

2016 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri belirlendi.

 

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1’ inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce  çıkarılan ve 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2016 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri belirlenmiştir.

 Bu Tebliğe göre 2016 yılı Değerli Kağıtlar Tablosu 2015 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibi olmuştur.

Değerli Kâğıdın Cinsi

01.01.2015 Tarihinden İtibaren

Uygulanan Bedel (TL)

01.01.2016 Tarihinden İtibaren

Uygulanacak Bedel (TL)

1- Noter kağıtları:

 

 

a) Noter kâğıdı

8,30

8,80

b) Beyanname

8,30

8,80

c) Protesto,vekaletname, re'sen senet

16,60

17,60

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).

 

 

3- Pasaportlar

82,50

87,50

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

55,00

58,50

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).

 

 

6- Nüfus cüzdanları

7,50

8,00

7- Aile cüzdanları

75,00

80,00

8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).

 

 

9- Sürücü belgeleri

102,00

108,50

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

102,00

108,50

11- Motorlu araç trafik belgesi

102,00

108,50

12- Motorlu araç tescil belgesi

76,50

81,50

13- İş makinesi tescil belgesi

76,50

81,50

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,25

5,60

15 – Mavi Kart[1] (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

7,50

8,00

 Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2016 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

 

 

 

Saygılarımızla…

 

HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

Ambarlı Mah.Balaban Cad. Çay Sok. Manolya Apt. NO : 25 D : 12 Kat : 4  Avcılar / İSTANBUL 

Tel:  90 (212) 853 26 28  Fax:  90 (212) 853 24 19   GSM:  90 (532) 787 32 85  Email     : chergunlu@hergunlu.com


 
 

  

 

 

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

 

TEBLİĞ

 

Maliye Bakanlığından:

 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 50)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

 

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 [1]Mavi Kart;  Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun  3/m fıkrasında şöyle tanımlanmaktadır: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belge.