PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirkü:009--2016 YILI MOBİL TELEFON ABONELİK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

  

ÖZET

:

2016 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi tutarı 46,00 -TL olarak belirlendi.

 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39.  maddesinde uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20  TL özel iletişim vergisi alınacağı düzenlemesi yer almaktadır.  Bu tutar aynı madde uyarınca,  her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

 

Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de     yayımlanan  12 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’nde, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında,

“Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.”

 

hükmünün yer aldığı, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranının 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edildiği, buna göre, söz konusu maktu vergi tutarının 1/1/2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak uygulanacağını  belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğ bu sirkülerimize eklenmiştir.

 

Dolayısıyla,  1 Ocak 2016 tarihinden sonra tesis edilen mobil telefon aboneliğinden (operatör değişiklikleri hariç) 46,00-TL özel iletişim vergisi alınacaktır.

 

 

Saygılarımızla…

 

HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

Ambarlı Mah.Balaban Cad. Çay Sok. Manolya Apt. NO : 25 D : 12 Kat : 4  Avcılar / İSTANBUL 

Tel:  90 (212) 853 26 28  Fax:  90 (212) 853 24 19   GSM:  90 (532) 787 32 85  Email     : chergunlu@hergunlu.com


 
 

 

 

 

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

 

TEBLİĞ

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 12)

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.