PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirkü:021--TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ

 TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

 

ÖZET

:

Tebliğde firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması  gerektiği ve   "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilecek amme alacaklarının; vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen amme alacaklarından,

i) Tür olarak; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ile bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,

ii) Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 5.000 (beşbin) Türk Lirasını aşan tutar,

olduğu belirtilmiştir.

 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesine 5398 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle eklenen 6 numaralı bent hükmü ile Maliye Bakanlığı; vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

 

Bu maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca (1) Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) Genel Tebliği hazırlanmış ve söz konusu tebliğ 17/03/2007 tarih ve 26265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Daha sonra  (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğleri ile ise (1) Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Tebliğlerde tütün mamulleri ile alkollü içkilerde bandrol kullanımı, kod uygulaması ve ürün izleme sistemi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 09.03.2015/52, 08.06.2015/119 ve 28.08.2015/152 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda, (1) Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğinin (3.2.2.) numaralı “Bandrollerin, Kodların Uygulanması İçin Güvenlikli Mürekkep Kartuşlarının, Kodlanmış Etiketlerin Talep ve Teslim Edilmesi” bölümü (8) Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğinin 2.5. bölümü ile başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi değiştirilmişti.

 

“3.2.2. Firmaların; Bandrol, Güvenlikli Mürekkep ve/veya Kodlanmış Etiket Taleplerinin Değerlendirilmesinde Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması

3.2.2.1. Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması

Bandrollü ürün izleme sistemine kayıtlı firmalar, talep ettikleri bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket miktarını yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir. Söz konusu talepler, yetkili firma tarafından Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunulacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, bandrollü ürün izleme sistemine kayıtlı firmaların bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

a) Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin (6) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep tarihi itibarıyla Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şarttır.

 

Bu kapsamda, “vadesi geçmiş borç” olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren amme alacakları;

i) Tür olarak; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ile bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,

ii) Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 5.000 (beşbin) Türk Lirasını aşan tutarı,

şeklinde belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talebinde bulunan firmaların belirlenmiş alacak türlerinden talep tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş bir borcu bulunup bulunmadığı araştırılacak ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç bulunmadığı takdirde talep değerlendirmeye alınacaktır.

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç bulunmakla birlikte bu borçlar;

          Yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde,

          Muhtelif kanunlarda yer alan düzenlemeler gereğince tecil edilmiş amme alacakları, tecil şartlarına uygun olarak ödendiği müddetçe,

vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır.

Bandrollü ürün izleme sistemine kayıtlı firmaların vadesi geçmiş borcu olup olmadığına ilişkin tespit, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Sisteme kayıtlı firmaların bandrol taleplerinin karşılanması ve borç sorgulamasında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından bu firmaların akdi üreticisi olarak kabul edilen firmalar da sisteme kayıtlı firma gibi değerlendirilecektir.

Bu çerçevede, tür olarak belirlenen amme alacaklarından toplamda 5.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunan firmaların, bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri karşılanmayacaktır.

b) Firmaların, (20) Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk kapsamında, bildirmeleri gereken bandrol bilgileri ile bandrollü ürün/kodlu ürün bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecek olup, bu zorunluluğu doğru yerine getirmeyen firmaların bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri karşılanmayacaktır.

c) Firmaların, mevcut bandrol stokları, önceki dönemlerde aldıkları bandrol miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarları kontrol edilecek olup, Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanan miktarla sınırlı olacak şekilde bandrol, güvenlikli mürekkep ve/veya kodlanmış etiket talepleri karşılanacaktır.”

 

30/12/2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)” ile 17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’in (3.2.2.1) numaralı “Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması” bölümünün ikinci paragrafının (a) bendinin ikinci cümlesinin başında yer alan “Bu kapsamda, "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren amme alacakları;” ibaresi “Bu kapsamda, "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen amme alacakları;” olarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre; firmaların bandrol taleplerinin yerine getirilebilmesi için talep tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şart olup; bu kapsamda, "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilecek amme alacakları; vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen amme alacaklarından,

i) Tür olarak; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ile bu vergi türüne ilişkin vergi ziyaı cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi,

ii) Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 5.000 (beşbin) Türk Lirasını aşan tutarı,

şeklinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.

 

 

Saygılarımızla…

 

HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

Ambarlı Mah.Balaban Cad. Çay Sok. Manolya Apt. NO : 25 D : 12 Kat : 4  Avcılar / İSTANBUL 

Tel:  90 (212) 853 26 28  Fax:  90 (212) 853 24 19   GSM:  90 (532) 787 32 85  Email     : chergunlu@hergunlu.com


 

 

 

 

  

 

30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29578

 

TEBLİĞ

 

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN

İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 11)

17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’in (3.2.2.1) numaralı “Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması” bölümünün ikinci paragrafının (a) bendinin ikinci cümlesinin başında yer alan “Bu kapsamda, "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren amme alacakları;” ibaresi “Bu kapsamda, "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen amme alacakları;” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.