Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   GÜNCEL MEVZUAT


Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (14.05.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) (14.05.2022)

İhracat Yapan Kurumların Münhasıran İhracattan Elde Ettikleri Kazançlarına Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanması (16.05.2022)

Geçici Vergi Beyanname Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı (13.05.2022)

Vergi Levhası 31 Mayıs 2022 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (05.05.2022)

2022/Mart Ayı Sigorta Primleri İle 30.04.2022 Tarihinde Ödenecek Yapılandırma Taksitlerinin Son Ödeme Tarihi 05 Mayıs 2022’dir (29.04.2022)

Bakanlık, ‘SGK İşveren Temsilciliği Uygulamasını’ Başlatıyor (27.04.2022)

2022/1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Önemli Düzenlemeler (25.04.2022)

1. Dönem Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süresinin Uzatımı (21.04.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) (21.04.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431) (19.04.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430) (19.04.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5429) (19.04.2022)

Hizmet Akdinin Olmadığı Veya Askıda Olduğu Dönemde Ödenen Yıllık İzin Ücreti Sigorta Primine Nasıl Tabi Tutulur? (19.04.2022)

Hizmet Akdinin Olmadığı Dönemde Sigortalılara Yapılan Geriye Yönelik Ödemeler Sigorta Primine Tabi Midir? (19.04.2022)

Gelir Vergisi Kanunu Vergi Usul Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunun Da Yapılan Değişiklikler (7394 Sayılı Kanun) (15.04.2022)

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.04.2022)

2021 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru (13.04.2022)

2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından Veya Ar-Ge İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar (12.04.2022)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59 (06.04.2022)

GİB E-Beyanname Duyuruları (05.04.2022)

Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu (05.04.2022)

Anayasa Mahkemesi 2019/1450 Başvuru Numaralı Kararı – Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Mülkiyet Hakkının İhlali (05.04.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360) (01.04.2022)

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar Yıllık İşletme Cetveli' ni 05.05.2022 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (31.03.2022)

SGK Genel Yazı: 7351 Sayılı Kanun HK. (30.03.2022)

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5359) (29.03.2022)

SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” Alma Şartları Nelerdir? (23.03.2022)

Bazı Nace Kodlarında Değişiklik Yapıldı (23.03.2022)

SGK Genel Yazı: İşsizlik Sigortası Primi (18.03.2022)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315) (18.03.2022)

Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Olan Alacaklardan Mahsubu (07.03.2022)

2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hakkında (02.03.2022)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249) (01.03.2022)

Yeniden Değerleme Beyannamesi Kullanıma Açıldı (28.02.2022)

2022 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (25.02.2022)

2022 Yılı Ocak Ayı Sigorta Primleri Ödeme Süresi 03.03.2022 Tarihine Uzatıldı (25.02.2022)

2 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik (17.02.2022)

2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Süreleri Uzatıldı (17.02.2022)

SGK Genelgesi 2022/3 - 5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma (14.02.2022)

4. Dönem Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Talep Edilmiştir! (14.02.2022)

Gıda Maddesi Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı % 1’e İndirildi (14.02.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5193) (14.02.2022)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (11.02.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) (11.02.2022)

SGK Elektronik Tebligat Uygulaması Eskişehir İlinde Pilot Uygulama Olarak Başlayacak (10.02.2022)

Stopaj 0003 Vergi Kodu Mükellefiyet Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülmesi (10.02.2022)

2 Nolu KDV Beyannamesinde Değişiklik (09.02.2022)

2022 Ocak Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (08.02.2022)

MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler (04.02.2022)

SGK Genelgesi 2022/2 - 2016/16 numaralı Genelgede Değişiklik (03.02.2022)

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı (02.02.2022)

Beyanname Düzenleme Programı (BDP) ÖTV Beyannamesinde Değişiklik (01.02.2022)

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik (01.02.2022)

31/12/2023 Tarihine Kadar Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Yapılmayacak. Dövizden TL'ye Dönüşüme Vergi İstisnası Uygulanacak.(7352 Sayılı Kanun) (31.01.2022)

7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (31.01.2022)

7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (29.01.2022)

Önemli Duyuru: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Düzenleme (28.01.2022)

Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru (27.01.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) (27.01.2022)

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (25.01.2022)

Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması (25.01.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) (22.01.2022)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması (20.01.2022)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 2 (19.01.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) (18.01.2022)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri) (18.01.2022)

Önemli Bilgilendirme: Yasal Yükleme Süresi Geçen Berat Dosyaları Hakkında (14.01.2022)

Enflasyon Muhasebesi 2023 Yılının Sonuna Erteleniyor (14.01.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096) (13.01.2022)

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı (12.01.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) (12.01.2022)

Önemli: E-Defter Beratlar Hakkına Duyuru (11.01.2022)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.01.2022)

2022 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (10.01.2022)

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2022'de Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2022 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir. (10.01.2022)

SGK Genelgesi 2022/1 - Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (07.01.2022)

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (07.01.2022)

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. (07.01.2022)

SGK Genel Yazı: Ödeme Günleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği (06.01.2022)

SGK Genel Yazı: 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi (06.01.2022)

2022 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri (06.01.2022)

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (05.01.2022)

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Kdv’nin İade Talep Süresi Uzatıldı (04.01.2022)

5510 sayılı Kanunun 81/1-ı Bendinde Yer Alan Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Duyuru (04.01.2022)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058) (31.12.2021)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047) (31.12.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046) (31.12.2021)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) (31.12.2021)

VUK Geçici 31 İnci Madde Uyarınca Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında Duyuru (29.12.2021)

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4980) (29.12.2021)

SGK Genel Yazı: Sözleşmeli Ülkelerle İlgili Formüler Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar (29.12.2021)

SGK Genel Yazı: Yurt Dışına Tebliğ (29.12.2021)

Ücretlerin Asgari Ücret Kadarlık Kısmı Vergiden İstisna Edilmiştir. Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmıştır. (27.12.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970) (27.12.2021)

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.12.2021)

7349 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.12.2021)

2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (22.12.2021)

193 Sayılı GVK 94, 5520 Sayılı Kurumlar V. 15 ve 30. Maddeleri Hakkında Karar – Karar Sayısı 4936 (22.12.2021)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4937) (22.12.2021)