PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

1-MUHASEBE VE ORGANİZASYON

 

Yönetimsel raporlama temelli hesap kayıtlama sisteminin oluşturulması 

 

Kağıt ortamında veya e defter şeklinde, raporlama altyapısına uygun hesap çalışmaları temelinde, web tabanlı finans proğramları dahilin de,şirketimiz de veya işletmenin bünyesinde firma defterlerinin tutulması.

 

Gerekliyse ve ihtiyaç varsa; işletmelerin mali işler ile ilgili  departmanları oluşturulması konularında  destek ve fikir vermek, özellikle genel muhasebe ve finansman konuların da ilgili personele destek olmak.

 

Geçmişte yarım kalmış, çeşitli nedenlerle gecikmiş, karışmış, hesap kayıt ve işlemlerin kontrol edilerek güncel hale getirilmesini sağlamak ve yönetime raporlamak.

 

İşletmelerin ihtiyaç duydukları finans ve muhasebe proğramları seçimlerinde ve uygulama çalışmaların da destek vermek.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının istediği beyanname ve bilgilerin zamanında verilmesini sağlamak veya vermek.

 

Büyüyen veya büyüme hedefleri olan her işletmenin; artık sahip olması gereken IRP.tabanlı proğramlar dahilinde, her işletmenin yapısına uygun; sipariş, satın alma, üretim, maliyet, pazarlama, planlama  satış ve depo sevk aşamasına kadar tüm süreçlerde özellikle rapor planlamaları dahilin de mali danışmanlık desteği vermek, İlgili proğram tedarik firmalarıyla irtibatı sağlamak.

 

2-VERGİ VE DENETİM DANIŞMANLIĞI

 

Mali mevzuat sınırları için de yönetime gerekli desteklerin verilmesi, önceden gerekli uyarıların yapılması.

 

Mali incelemeye alınmış firmaların denetim, tahlil ve uzlaşma prosedürlerinin takip edilmesi.

 

Bağımsız denetime (UFRS) tabi olacak şirketlerin altyapı oluşturma çalışmalarına destek vermek, bağımsız denetimlerinin yapılmasını sağlamak veya yapmak.

İhracattan doğan kdv, kesinti yoluyla ödenen vergiler, indirimli orana tabi kdv. ile tevkifata tabi kdv. iadelerinin mahsup veya nakit alma raporlarının hazırlanıp takip edilmesi. 

 

3-MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 

Her türlü şirket ana sözleşmeleri hazırlamak, ticaret odası, vergi dairesi, SGK ve diğer ilgili diğer resmi makamlardaki başvurularını yapmak,işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

 

İşin ve işyerinin büyütülmesi için şube, depo, irtibat bürosu veya ek işyerlerinin kurulma ihtiyaçlarının gerekliliği konuların da analizler yapmak,karar almak, açılış kapanış işlemleri için gerekli yasal mercilere müracaat etmek, kuruluş veya terkinlerini sağlamak.

 

Her türlü şirketlere ait  genel kurul işlemlerini gerçekleştirmek,ihtiyaç varsa ve gerekliyse sermaye artış ve azalış işlemlerini gerçekleştirmek.

 

Tasfiye,devir ,birleşme ve bölünme işlemlerini yapmak.

 

Özellikle yeni iş yeri kurmak isteyen girişimci ve yatırımcıların uygun işletme (şirket) türlerinin seçilmesi konusun da destek vermek, danışmanlık yapmak.

 

4-SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

Yasaların gerektirdiği personel özlük dosyalarının oluşturulmasına destek vermek veya yapılan ücret bordrolarının kontrolünü sağlamak veya ücret bordrolarını yapmak.

 

Aylık hizmet bildirgeleri ile personel işe giriş çıkış bildirgelerinin  zamanında ve usulüne uygun verilmesinin sağlanması veya vermek.

 

İş kanunlarının uygulanması konuların da destek vermek, uyarılarda bulunmak  veya ilgili sosyal güvenlik danışmanlık firmaları nezdinde iş ve işlemlerin usulüne uygun yapılmasını takip etmek.

 

5-İÇ DENETİM ÇALIŞMALARI

 

İç denetim; sadece yoğun faaliyetleri olan işletmeler için gerekli bir denetim faaliyeti olmayıp, kobi türünde de olsa ,küçük muhasebe ve finans birimlerine sahip işletmeler de olsa veya muhasebeleri ve mali işleri işletme dışından takip edilen işletmeler de olsa,  en başta oluşturması gereken bir denetim faaliyet türüdür. Satın alma aşamasından teslimat aşamasına kadar, her konunun doğru düzgün yapılmasına sebep olur. İşletmenin güvenilir raporlarla yönetilmesi politikalarının geliştirilmesine olanak hazırlar.

 

İç denetim yapıldığının ve denetlenen raporlara göre kararlar alındığını algılayan tüm işletme çalışanlarının; işlerini daha titiz ve dikkatli yapmalarına neden olur.

 

İç denetim; yönetime hedeflerle faaliyetlerin yürütülmesine ve en azından doğru bütçelerin oluşturulması için sağlam alt yapı oluşturur.

 

Bir kişiyle dahi yürütülebilen iç denetim faaliyetlerine destek vermek veya işletmeye belli periyotlar dahilin de denetim faaliyetlerinde bulunmak talep edildiğinde yaptığımız işler dahilindedir.

 

5-İŞLETME KREDİLERİ VE TEŞVİKLER KONUSUNDA DESTEK VERMEK

 

Her ne kadar uzmanlık alanımız olmasa da; yatırım yapmak yoluyla genişlemek, iş hacmini büyütmek isteyen danışmanlığını yaptığımız işletmelere; yatırım teşvik, muafiyet ve istisnalar gibi devlet destekleri konularında güncel bilgi vermek, araştırmak, fizibilite yapmak, yatırım maliyet raporları hazırlamak, sunmak ve doğru yatırım kararlar alınmasına destek olmak.

 

Gerektiğinde yatırım teşvik belgeleri alınması konusuyla ilgili global liste ve takip formları hazırlayıp ilgili mercilere başvurmak, takibini sağlamak veya takip etmek.

 

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kredilerle ilgili banka ve diğer finans kuruluşları nezdinde ilgili finans raporlarını hazırlamak, uygun kredi anlaşmaları yapılmasına destek olmak.

 

6-RAPORLAMALAR

 

İşletmelerin iyi yönetilmesi için gerekli olan doğru ve düzgün raporlama altyapılarının oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak asıl hedefimizdir.

 

Bu çerçeve de özellikle kobi türü işletmeler de;

 

Haftalık gelir tabloları oluşturmak.

 

Aylık Bilanço veya konsolide bilanço çıkarmak,yorumlamak,aylar ve yıllar itibariyle kıyaslama yapmak.

 

Nakit akım tabloları oluşturulmasına destek vermek,

 

Fiyatlandırma için gerekli fiyat maliyet raporları oluşturulmasına destek olmak.

 

Karlılık analiz raporları yapmak veya yaptırmak,

 

Üçer aylık dönemler halinde envanter çıkarılmasına uygun satılan mal maliyeti raporları oluşturmak,

 

İç denetim raporlarının yönetime sunulmasına destek vermek veya sunmak.

 

Bütçe raporlarının sapma sonuçlarına göre revize edilmesi ve ilgili birimlere sunulması raporları oluşturmak.