Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

Nakitleşmek ve Kar -Cengiz Hergünlü-(Mali Makale)


 

İşletmelerin Dönen Varlıkları arasında yer alan bazı iktisadi değerlerin, likiditesi yüksek bir değer olarak nitelendirilebilmesi için söz konusu varlığın, bir değer kaybına uğramadan hızla paraya çevrilebilme olanağı olmalıdır.

 

Likidesi daha yüksek iktisadi varlıklar arasında sayılan, kasadaki veya bankalardaki TL veya döviz miktarları, hazine bonosu ve tahvilleri, piyasa değeri yüksek durumdaki firmalara ait hisse senedi gibi iktisadi varlıklar veya türev ürünlerinin önceden sağladıkları tedbir avantajları gibi iktisadi varlıklar, aklımıza ilk gelenler olmaktadır.

 

Aslında doğrudur, genelde kısa esneme oranına sahip veya düşük tutarda olsa bile, ilave artı değerlerle, nakit değerlere dönüşebilen varlıklardır.

 

İşletmelerimiz, bazı zamanlarda, Likiditesi yüksek seyreden bu tür varlıklar ile kazanç elde etmeye başladıklarında, asıl faaliyet konuları mal - hizmet ticareti veya üretimi olan faaliyet alanlarını daraltarak, dikkatlerini, bu türlü finansal kazançlara doğru yoğunlaştıra bilmektedirler.

 

Bu işletmelerimiz sağladıkları kolay getirisinden dolayı, kaynaklarının önemli bir bölümünü, açıklamaya çalıştığımız finansal değerlere ayırmakta, kısaca ‘’finansallaşan işletmeler’’ durumuna düşülebilmektedir.

 

Dönen varlıklar arasında bulunan ilgili varlıklar ile işletme riskinin azaltılması, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi kolaylaşabilmekte, emniyet marjının yükselmesi sağlanabilmekle beraber, işletme kar marjının düşmesine neden olmaktadır.

 

Çünkü kar ile risk arasında dolaysız bir ilişki mevcut bulunmaktadır. Karı yükseltmek için alınan kararlar, genellikle riski de artırmakta, buna karşılık riski hafifletmek amacını güden kararlar da karlılığı azaltmaktadır.

 

Bir firma, emniyet marjını artırmak ve riskini azaltarak karını düşürmek yerine, elinde az miktarda likit değer tutarak, kaynaklarının büyük bir bölümünü gelir sağlayan varlıklara yatırma seçeneğini kullandığı takdirde riskle birlikte karını da artırmaktadır.

 

Karını artıran firmaların alacakları da artmaktadır. Alacaklar iyi takip edilebildiği, uygun bir süre içinde tahsil edilebildiği takdirde firma alacakları da likiditesi yüksek varlıklar olarak kabul edilmektedir.

 

Alacak devir hızının veya alacakların dönüşüm çabukluğunun yüksek olduğu firmalarda öz sermaye oranı yüksek seyretmekte, kısa süreli düşük kar getiren finansal varlıklara ayrılan zamanın alacakların devir hızı veya stokların dönüşüm çabukluğu gibi finansal çalışmalara ayrılması, işletmenin sürekliliği bakımından, daha fazla önem arz etmektedir.

 

Aslında, nakit ve nakit benzeri varlıkların dışındaki finansal varlıkların, spekülasyona oldukça açık varlıklar olduğunu, 2008 finans krizinin ardından gelen, arkaik olarak 2022 yılında batan silikon vadisi bankasının, finansallaşma sonucunda kriz yarattığını, yaratılan batık banka krizinin Dünya’ya olabilecek olumsuz etkisinin azaltılması için büyük çabalara girildiğini unutmamak gerekir.

 

1720 yılında, İngiltere’deki ‘’Güney Deniz Kumpanyası’’ firmasının hisse değerlerinin aşırı batması sonucunda zarar eden Newton’un: ‘’Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilsem de insanların çılgınlığını hesaplamaktan acizim’’ dediğine burada konuyla bağlantılısı yönünden değinmek isterim.

 

Faydalı olması dileğiyle

Cengiz HERGÜNLÜ

 

 


*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanların görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; takipçilerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan HRG Danışmanlık Cengiz HERGÜNLÜ sorumlu olmayacaktır.