Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

TURİZM AMAÇLI KONUT KİRALAMALARINDA YÜZ GÜN OLAYI.


 

Konutların yüz gün veya yüz günden daha az olan kiralamalar, turizm amaçlı kiralama olarak kabul edilemketdir. Yüz günden fazla olan kiralamalar ise konut amaçlı, normal yaşam alanı kiralamalar kabul edilmektedir. Yüz günden az olan kiralamalar için bina ve sitenin tüm kat maliklerin oy birliği ile karar almaları gerekmektedir. –Oy birliği: kat maliklerin kişi veya arsa payı olarak tamamının (yüzde yüzünün) kabul ettiği kararlardır-. Biz burada, genellikle, şahısların ‘’turizm amaçlı’’ kiralamalarını konu edeceğiz.

 

Kat veya site yönetim kurulunun, yüz günden daha az kiralama için oy birliği ile ‘’olur’’ vermesi halinde ise; sonrasında turizm amaçlı kiralamalara yönelik ‘’yönetmelik’’ gereğince,  hak ve yükümlülükleri belirten ‘’izin belgesi’’ alınması gerekmektedir.

 

İzin belgesi: Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla düzenlenen turizm amaçlı kiralama izin belgesidir.

 

İzin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Ancak e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir.

 

Kiraya veren gerçek kişiler;

 

-Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası.

 

- Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi gereklidir.

 

-Temsile yetkili kişilere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası

 

- Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş ‘’yapı kayıt’’ belgesi.

 

-Söz konusu konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği.

 

Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda ilave olarak tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği.

 

Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği gerekmektedir.

 

Bunun yanında; her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapılmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren, bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya vermek yasaklanmıştır. Bu süre aşıldığında, yüz bin Türk Lirası idari para cezası verilmektedir.

 

Turizm amaçlı konut kiralamalar yönetmeliği için tıklayınız.