Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

Anonim ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarını Artırmaları Gerekiyor


 

ÖZET

 

7511 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

 

1.    Sermaye tutarı 250.000 TL’nin altında olan anonim şirketler ile sermaye tutarı 50.000 TL’nin altında olan limited şirketler, sermayelerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar bu tutarlara yükseltmemeleri halinde infisah etmiş sayılacaklardır.

 

Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 Türk lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 31.12.2026 tarihe kadar 500.000 Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılacaklardır.

 

Sermayenin öngörülen asgari tutarlara yükseltilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacak ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılamayacaktır.

 

2.    Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin her yıl yapılması uygulamasından vazgeçilmiş, yönetim kuruluna, görevi süresince anılan kişileri seçebilme serbestisi tanınmıştır.

 

3.    Yönetim kurulları, imza yetkisini haiz bulunanlar ile şube müdürlerini atama ve görevden alma konusunda yetki devrinde bulunabileceklerdir.

 

Söz konusu düzenlemeler, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Kanunun detaylı sunumu için tıklayınız>>>