Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

BAZI VAKIF İŞYERLERİ 14.06.2024 TARİHİNDEN SONRA BAZI TEŞVİKLERDEN YARARLANAMAYACAKLARDIR.


5510 sayılı Kanun'un ek 20'nci maddesinde sayılan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfına ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmeleri 14/6/2024 tarihinden itibaren;

 

5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar gibi kurum ve kuruluşların faydalanamayacağı belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır.

 

Yukarıda sayılı İlgili Vakıf ve işyerlerinin 25/12/2021 tarihinden önce yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimleri usulüne uygun olarak yararlanmış sayılmıştır

Fakat 14.06.2024 tarihi itibariyle söz konusu olan vakıf işyerleri yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, yukarıda belirtilen kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmeleri 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşların faydalanamayacağı belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden 14/6/2024 tarihinden itibaren yararlanamayacaklardır.

 

Ancak, 2024/Haziran ayı için mezkur kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmeleri; sigortalıların 1/6/2024 ila 13.06.2024 tarihleri arasındaki çalışmalarından dolayı (13 güne kadar); yukarıda belirtilen kanunlarda düzenlenen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Söz konusu kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmelerinin 13.06.2024 tarihinden itibaren ilgili kurum ve kuruluşların faydalanamayacağı belirtilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmaları halinde, bahse konu iş yerlerinden yersiz yararlanılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

 

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesi gereği; yukarıda belirtilen kuruluşlara ait iş yerleri ile bunların iktisadi işletmelerinin 13.06.2024 tarihinden önce yararlandıkları veya usulüne uygun yararlanmış sayıldıkları prim teşviki, destek ve indirimler geri alınmayacaktır.

 

28.06.2024 Tarih 2024-9 sayılı SGK Genelgesi “5510 sayılı Kanun'un İptal Edilen Ek 20'nci Maddesinde Yer Alan Kuruluşların Prim Teşviklerinden Yararlanma Durumlarındaki Değişiklik”…>>>