Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HİZMETLERİMİZ

Muhasebe ve Raporlama

 

Defter Tutma: Yasal zorunluluklara uygun olarak ticari defterlerin tutulması, işlemlerin kaydedilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi.

Finansal Raporlama: Aylık, çeyreklik ve yıllık finansal raporların hazırlanması, mali tabloların düzenlenmesi ve analizi.

Mali Analiz: Mali durum analizi, nakit akışı yönetimi, maliyet ve karlılık analizleri yapılması.

Enflasyon muhasebesi:Muhasebe alt yapısının enflasyon muhasebesine uygun  hale getirilerek, dönemler halinde uygulanması

 

Vergi Danışmanlığı

 

Vergi Planlaması: Etkili vergi planlama stratejileri geliştirilmesi, vergi yükünün minimize edilmesi.

Beyanname Hazırlama ve Sunma: Gelir, kurumlar, KDV ve diğer vergi beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda sunulması.

Vergi Mevzuatı Uyum ve Danışmanlık: Güncel vergi mevzuatına uyum sağlanması, vergi incelemeleri ve denetimlerine hazırlık.

KDV.İade raporlarının hazırlanarak; nakit iade, mahsup şeklinde iadelerin takip edilmesi, sonuçlandırılması.

 

Denetim ve Güvence Hizmetleri

 

Bağımsız Denetim: Şirketlerin finansal tablolarının ve işlemlerinin uluslararası denetim standartlarına göre denetlenmesi.    

İç Kontrol Sistemleri: Etkili iç kontrol sistemlerinin tasarımı ve uygulanması, iç denetim hizmetleri.

Risk Yönetimi: Finansal ve operasyonel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi.

 

Yönetim Danışmanlığı

 

Stratejik Planlama: İşletmenin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda stratejik planların oluşturulması ve uygulanması.

İş Süreçleri Yönetimi: İş süreçlerinin analizi, tasarımı ve iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinlik artırıcı çözümler.

Kurumsal Yapılandırma: Şirket yapılandırmaları, birleşme ve devralmalar, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi.

 

Teşvik iş ve işlemleri:Yatırım, İhracat vb. teşviklerin takibi, yönlendirilesi, mevzuat bilgilerinin verilmesi

 

Hukuki Danışmanlık ve Mevzuat Takibi

 

Yasal Uyum Danışmanlığı: Mevzuata uyum süreçlerinin yönetimi ve yasal risklerin azaltılması.

Sözleşme Yönetimi: Ticari sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve danışmanlık hizmetleri.

 

Teknoloji ve İnovasyon Danışmanlığı

 

Dijital Dönüşüm: İşletmelerin dijital teknolojileri benimsemesi ve iş süreçlerini dijitalleştirme stratejileri.

Bilişim Sistemleri Yönetimi: Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi.

 

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu

 

Geçmiş Yıl Karlarının Tespitine Ait SMMM Raporu

 

Ortaklar Alacaklarının (Ortaklara Borçların) Tespitine Ait SMMM Raporu

 

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Tespitine Ait SMMM Raporu

 

KOBİ Tespitine Ait SMMM Raporu

 

Sermaye Azaltmada SMMM Raporu

 

Tasfiyeden Dönüşte SMMM Raporu

 

Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Raporu

 

Fert Firma Tür Değişikliği SMMM Raporu

 

Tam Bölünme, Kısmi Bölünme, Normal Birleşme, Kolay Birleşme ve Tür Değişikliği SMMM Raporları 

 

 

Bu hizmetler, SMMM’lerin müşterilerine sunduğu temel hizmetler arasındadır ve her bir müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir. SMMM’ler, müşterilerinin mali işlemlerini yasalara uygun ve etkin bir şekilde yönetmek için gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalıdırlar. Ayrıca, SMMM’ler, müşterilerine stratejik karar alma süreçlerinde de destek olabilmelidirler.