Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

...» Tarımsal Faaliyette Bulunanların Oda Kayıtlarına Göre Sigortalılığın Sona Ermesi Ve Yeniden Başlatılması Konusuna Açıklık Getirilmiştir.

...» Menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilmesi ve kabulüne ilişkin değişiklik yapıldı

...» 2024 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Yıllık %48 Olarak Belirlendi.

...» 2024 Yılında İade Konusu Yapılamayacak (indirimli oran) KDV. Tutarı İle İlgili Sınır 94.800.-TL olarak belirlendi

...» İhalelerde düzenlenen sözleşmelere ait damga vergilerinin, yararlanılamayan kısmının iade edilmesine ilişkin olanak sağlanmıştır

...» Damga Vergisi İstisnasının, Döviz Girişini Teşvik Eden ve Yabancı Para İle Finanse Edilen Yatırımlara İlişkin Olacağına Dair Tebliğ.

...» 7491 sayılı kanunla , bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapıldı.

...» Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 1 Temmuz 2024’e Kadar Yn Ökc’ler İle Değiştirilmesi Zorunluluğu.

...» 2024 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler

...» Ar-Ge ve Tasarım İndirimi İle Teknokent Kazanç İstisnasından Yararlanan Mükelleflerin Fon Ayırma Ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerindeki Değişiklikler

...» Tek Hakimle Verilen Vergi Mahkemeleri Kararlarına İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

...» İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 30 Nisan 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı

...» İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Ödenen Kdv’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı

...» 4691 ve 5746 sayılı kanunlar kapsamında çalışanlara sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin uzaktan çalışma süreleri uzatıldı

...» 2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

...» Anonim ve Limited Şirketler İçin Belirlenen Asgari Sermaye Tutarlarının Uygulanmasına İlişkin Bakanlık Genelgesi

...» Şans Oyunları Vergi Oranları İndirildi

...» 2024 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

...» İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

...» 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca güncellenmiştir

...» Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 2 Ocak 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

...» Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

...» Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 30.11.2023 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paraları İçin Yararlanabilecekler.

...» Anonim Ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırılıyor

...» 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

...» Yabancı Çalışanlar, Çalışma İzin Belgesinde Belirtilen Ücret Ve Meslek Kodu Üzerinden Sgk’ya Bildirilmelidir.

...» Motor Gücü 160 Kw’ı Geçmeyen Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinin Ötv Matrah Tutarı Yükseltildi

...» Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31 .08.2023 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilirler-2023/031

...» Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin Sgk’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi.-2023/030

...» 1 Temmuz 2023 Tarihi İtibariyle E-Faturaya Geçmek Zorunda Olan Mükellef Gruplar-2023/029

...» SGK İşsizlik Sigortası Primleri Teşviki ile İlgili 2023/18 Sayılı Uygulama Genelgesi Yayınlandı.-2023/028

...» Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından, Ödenecek Ek Vergiye İlişkin Açıklamalara Ait 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Yayınlandı-2023/027

...» Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:22 ) -2023/026

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) -2023/025

...» Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.12.2021 İle 31.03.2023 Tarihleri Arasındaki Yabancı Paralar İçin de Yararlanabilirler

...» Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Yapıldı-2023/024

...» Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili Özet Açıklamalar (Seri No: 21) -2023/023

...» Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması -2023/022

...» 2023 Yılında Sigortalı Başına 400 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir-2023/021

...» Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenlemenin Usul ve Esasları Belirlendi -2023/020

...» 1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Edilecek Kıdem Tazminatı Tutarı-2023/019

...» 2023 Yılında Ek Mali Tablo Düzenlemesi için Değişen Parasal Hadler-2023/018

...» 2023 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler-2023/017

...» 6.173.000.- TL Üzerinde Olan Konutlar ''Değerli Konut Vergisine'' Tabidir.-2023/016

...» Asgari Ücret Ödemelerinin Banka, PTT ve Özel Finans Kurumları Yoluyla Yapılması Gerekmektedir-2023/015

...» 2023 Yılında Hizmet Erbabına Sağlanan Yemek Yardımlarına Uygulanan İstisna Uygulaması-2023/014

...» 2023 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları-2023/013

...» Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu hadler ile Azami-Asgari Ceza miktarları 2023 Yılı için Artırıldı.-2023/012

...» Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Düşürüldü-2023/011

...» 2023 Yılında İndirimli orana Tabi Alımlardan dolayı İade Konusu Yapılmayacak KDV Tutarı 57.300.-TL Olarak Belirlendi-2023/010

...» 2023 Yılı Harç Tutarları-2023/009

...» 2023 Yılı Damga Vergisi Tutarları-2023/008

...» İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 30 Haziran 2023 Tarihinde Sona Eriyor-2023/007

...» Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Arttırıldı (GEKAP)-2023/006

...» Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler-2023/005

...» Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2023 Yılı İçin Yüzde 122,93 Tutarında Artırıldı-2023/004

...» 31.12 2018 Tarihine Kadar Kurum Kazancından % 50 İndirim Yapılacak Bazı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetleri İle İlgili Değişiklikler-2023/003

...» İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar-2023/002

...» 2023 Yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %11,75 Olarak Belirlendi-2023/001

...» Sigortalılara Verilecek Yemek Paralarından Ücret Geliri Olarak Sigorta Primine Tabi Olacak Veya Olmayacak Kazanç Tutarları-11.12.2022/171

...» Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenleme Yapıldı-27.11.2022/170

...» Depremden Etkilenen Düzce İlinde 2022/Ekim Ayına Ait Prim Belgelerinin Verilme Süresi ile Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi-25.11.2022/169 Ertelendi

...» 2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Belirlendi-24.11.2022/168

...» 1600 Silindire Kadar Olan Araçlarda ÖTV Matrahları Değiştirildi-24.11.2022/167

...» Sigorta Primine Esas Kazançtan İstisna Edilecek Yemek Bedeli Tutarı Günlük 51,01 TL Olarak Belirlendi-24.11.2022/166

...» Diş Hekimliği Fakültelerinde İntörn Eğitimi Gören Öğrenciler 09.11.2022 Tarihinden İtibaren Sigortalı Sayıldı-21.11.2022/165

...» Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı-11.11.2022/164

...» 7420 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında aşağıdaki konularda değişiklik yapıldı.-11.11.2022/163

...» Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Dikkate Alınmamasına İlişkin Süre Uzatıldı-08.11.2022/162

...» SGK Elektronik Tebligat Programı, 01.11.2022 Tarihinden İtibaren Tüm Türkiye’de Uygulanacak-01.11.2022/161

...» Ücret Gelirlerinin Beyanında Kamu Tek İşveren Tanımı Değiştirildi-31.10.2022/160

...» Yurtiçi Yerleşik Tüzel Kişiler, Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 30 Eylül 2022 Tarihli Bilançolarında Yer alan Yabancı Paralar İçin de Yararlanabilirler-28.10.2022/159

...» Demir-Çelik ve Alaşımlarından Mamul Ürünlerin Tesliminde KDV Tevkifat Oranı 1 Kasım 2022 Tarihinden İtibaren Değişiyor-26.10.2022/156

...» BDDK TL Kredi Kullanımı İçin Öngörülen Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Sınırlamaları Daralttı-24.10.2022/155

...» Tebliğin İlanen Yapılmasında İnternet Haber Siteleri de Kullanılacak-18.10.2022/153

...» SGK Elektronik Tebligat Uygulamasının Uygulandığı İller Kapsamı Genişletildi-07.10.2022/150

...» SGK’dan Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Sigorta Primleri İhya Edilebilir-30.09.2022/149

...» Yurtiçi Yerleşik Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Sisteminden Yararlanma Tarihleri 30 Eylül 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı-30.09.2022/148

...» Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İş Alanlarında Çalıştırılan Hükümlülerin Sigortalılığında ve Prim Ödeme Yükümlülüğünde Değişiklik Yapıldı-28.09.2022/147

...» Ödeme Emrine Yapılan İtiraz Neticesinde,Haksız Çıkılması Durumunda, Alacağın %10 Zamla Tahsil Edilmesi Uygulamasına Son Verilmiştir - 2022/146

...» Darphane Sertifikalarında Tevkifat oranı % Sıfır Olarak Belirlendi-2022/145

...» 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı-08.09.2022/144

...» Ülkemizle Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlere Ait İşyerlerinin Tescili-29.08.2022/141

...» AR-GE, Yenilik ve Tasarım Projelerinin Denetimleri Yönetici Şirketler Tarafından Yapılabilecek-29.08.2022/140

...» Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı-22.08.2022/136

...» SGK, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı

...» Sigortalılar İşyeri Giriş Tarihlerini ve Çalıştığını SGK’ya Bildirebilme Hakları Var.-17.08.2022/135

...» Varlık Barışının Usul ve Esasları Belirlendi-10.08.2022/133

...» Uzlaşma Yönetmeliği Değişti-07.08.2022/132

...» Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi-04.08.2022/131

...» Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer alan Yabancı Paralar İçinde Uygulanıyor-28.07.2022/130

...» Afet Riski Kapsamında Dönüşüme Tabi Tutularak Satılan Taşınmazlarda Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı-28.07.2022/129

...» İhale Kararlarından Doğan Damga Vergilerinin VUK’nın Düzeltme-Şikayet Hükümleri Kapsamında İncelenebileceğine İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı-28.07.2022/128

...» Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Listenin İçeriğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yeni Uygulama Genel Tebliği Yayınlandı-27.07.2022/126

...» Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Yeniden Belirlendi-27.07.2022/125

...» Yabancılar ve/veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı-24.07.2022/123

...» Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İşletiminde Olan Otoyollar ile Köprülerden Geçiş Ücretlerini Ödemeden Geçiş Yapılması Halinde Ceza Uygulaması-22.07.2022/122

...» Kabahatler Kanunu’na Göre Kesilen Cezalara İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı-22.07.2022/121

...» Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2,5 Olarak Belirlenmiştir-21.07.2022/120

...» Tecil Faiz Oranı Yıllık %24’e Çıkartıldı-21.07.2022/119

...» Gecikme

...» 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %75’e Yükseltildi-21.07.2022/117

...» 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı-20.07.2022/116

...» Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı-11.07.2022/115

...» Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Yemek ve Ulaşım İstisna Tutarları Arttırıldı09.07.2022/114

...» 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı-07.07.2022/112

...» Kurumlar Vergisinde Nakdi Sermaye Artışı İndirimi Sınırlandırıldı, Özel Usulsüzlük Cezaları Arttırıldı ve Yeniden Varlık Barışı Düzenlemesi Getirildi-07.07.2022/109

...» 2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir-04.07.2022/108

...» Vergi İncelemesine “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile Başlanılacak-03.07.2022/107

...» 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu-01.07.2022/106

...» Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hakkında Bilgilendirme (e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak bazı düzenlemelerin yapılması) ÖZELLİKLE TURİZM TESİSLERİYLE İLGİLİ-30.06.2022/105

...» 2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaat Maliyetlerinin Hesabında Kullanılacak Birim Maliyetleri-29.06.2022/104

...» Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevkifat Uygulamasında Değişiklikler-28.06.2022/103

...» İstanbul Finans Merkezi Kuruldu-28.06.2022/102

...» Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir

...» Asgari İşçilik Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı-Asgari İşçilik Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

...» Mali Tatil 1-20 Temmuz 2022 Tarihleri Arasında Uygulanıyor-25.06.2022/99

...» 2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek-25.06.2022/98

...» 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı-22.06.2022/97

...» Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Tebliğ ile Getirilen Süreler Duyuru ile Uzatıldı-17.06.2022/96

...» Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Değişikliği-17.06.2022/95

...» Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi-13.06.2022/93

...» Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan ve Reklamlara Vergi İstisnası Getirildi-06.06.2022/92

...» Aracı Hizmet, Sosyal Ağ ve Yer Sağlayıcılarına Bildirim Yükümlülüğü Getirildi-31.05.2022/91

...» Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Kapsamı Genişletildi-31.05.2022/90

...» SGK Mevzuatında Alt İşveren Nasıl Olunur?-30.05.2022/89

...» 7394 Sayılı Kanun ile Getirilen KDV İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı-30.05.2022/88

...» AR-GE veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ Yayımlandı-30.05.2022/87

...» Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2022 Günü Sona Eriyor/30.05.2022/86

...» Emlak Vergisi Birinci Taksitinin 31 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekiyor/30.05.2022/85

...» Tavanı Aşan SGK Primlerinin İadesi İstenebilir 27.05.2022/84

...» Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar / 27.05.2022/83

...» Sigara ve Alkollü İçeceklerin Özel Tüketim Vergisinde Artış Yapıldı / 27.05.2022/82

...» Yerli ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Tarihi Uzatıldı/27.05.2022/81

...» SGK Mevzuatına Göre Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir?--26.05.2022/80

...» SGK İdari Para Cezalarında İndirim Uygulaması / 24.05.2022/79

...» Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı / 17.05.2022/78

...» İhracat ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları Belirlendi / 15.04.2022/77

...» SGK, Çok Sayıda İşçi İstihdam Eden İşverenlere Özel Temsilci Atayacak/29.04.2022/76

...» Nakdi Ödenen Kumanya Yardımından Sigorta Primi Kesilir mi?-25.04.2022/73

...» İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması ve İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması Getirildi-22.04.2022/72

...» Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli III ve IV Sayılı Listelerde Yer alan Bazı Malların Maktu Vergi Tutarı, Oranı ve Matrahlarında Değişiklik Yapıldı-22.04.2022/71

...» Menkul Satışlarında Ödeme Yükümlülüklerinin TL Olarak Yerine Getirilmesi ve Kabul Edilmesi Zorunluluğu Getirildi--21.04.2022/70

...» Hizmet Akdinin Olmadığı veya Askıda Olduğu Dönemde Ödenen Yıllık İzin Ücreti Sigorta Primine Nasıl Tabi Tutulur?-18.04.2022/69

...» Hizmet Akdinin Olmadığı Dönemde Sigortalılara Yapılan Geriye Yönelik Ödemeler Sigorta Primine Tabi midir?-18.04.2022/68

...» İhracat Bedelinin %25’inin Bankaya Bozdurulmasına İlişkin Zorunluluk %40’a Yükseltildi-18.04.2022/67

...» Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı-17.04.2022/66

...» 2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar-12.04.2022/65

...» Yurt içi Yerleşik Tüzel Kişiler, Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Mevcut Hesapları İçin de Yararlanabilecek-08.04.2022/64

...» Mevduat, Katılma Payı ile Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatıldı-01.04.2022/63

...» Oda ve Borsaların Mahiyet Kodları Özel (2 veya 4) Olarak Belirlendi-30.03.2022/62

...» 01.12.2021 Tarihinden Önce İhalesi Yapılan İşlerin Yeni İşyeri Dosyası Tescil Edilmeksizin, Eski İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılabilecek-30.03.2022/61

...» Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı-29.03.2022/60

...» Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Açılan Türk Lirası Hesapların Vade Sonunda Dövize Dönüşümünde Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Uygulanacak BSMV Oranı %0 Olarak Belirlendi-25.03.2022/59

...» Gerçek Kişiler, Kur Korumalı Mevduat Sistemi Devam Ettiği Sürece Döviz Tevdiat Hesaplarını Bozdurarak Sisteme Dahil Olabileceklerdir-25.03.2022/58

...» SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” Alma Şartları Nelerdir?-23.03.2022/57

...» Bazı Nace Kodlarında Değişiklik Yapıldı-22.03.2022/56

...» İşçi Sendikalarının Başkan ve Yönetim Kurullarına Seçilenler İşsizlik Sigortası Primine Tabidir-18.03.2022/55

...» Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı-15.03.2022/54

...» Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Olan Alacaklardan Mahsubu-07.03.2022/52

...» Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8’e İndirildi-01.03.2022/51

...» 2022 Yılı Ocak Ayı Sigorta Primleri Ödeme Süresi 03.03.2022 Tarihine Uzatıldı-24.02.2022/50

...» Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı Sigorta Prim Teşvik ve Desteklerden Yararlanabilecek-17.02.2022/49

...» Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevkifat Uygulamasına Tüzel Kişilerde Dahil Edildi-15.02.2022/48

...» Gıda Maddelerinde KDV Oranı %8’den %1’e Düşürüldü-13.02.2022/47

...» Türk Lirasına Çevrilen Yabancı Paralar ve Altın Hesapları İçin Kur Farkı, Faiz, Kar Payı ile Diğer Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Usul ve Esasları Belirlendi-13.02.2022/46

...» Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları-13.02.2022/45

...» SGK Elektronik Tebligat Uygulaması Eskişehir İlinde Pilot Uygulama Olarak Başlayacak-10.02.2022/44

...» 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları ;07.02.2022/43

...» Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mahiyet Kodları Kamu Olarak Güncellendi : 03.02.2022/42

...» Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi-01.02.2022/41

...» Defter Beyan Sistemi Duyurusu - Kazançları Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler, 2021 Yılı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Vermeyecekler

...» Türk Lirasına Çevrilen Yabancı Paralar ve Altın Hesapları İçin Kur Farkı, Faiz, Kar Payı ile Diğer Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi :31.01.2022/40

...» Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi : 30.01.2022/39

...» Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 3.600 TL’ye Çıkarıldı : 30.01.2022/38

...» Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Örnek Form :28.01.2022/37

...» Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmının Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden İstisna Edilmesi :28.01.2022/36

...» İşsizlik Sigortası Prim Desteği ile 7256 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden Doğan İndirim Tutarları 2021/Aralık Ayı Sigorta Primlerine Otomatik Olarak Mahsup Edilmeyecektir : 27.01.2022/35

...» 1 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatının Yeni Tutarı 10,848.59 TL’dır 26.01.2022/34

...» e-Belge Uygulamalarına Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları Belli oldu 22.01.2022/32

...» 2021/Aralık Ayı MUHSGK’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı:25.01.2022/33

...» 7351 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler: 22.01.2022/31

...» Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek : 12.01.2022/27

...» 2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması : 03.01.2022/4

...» Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İadesi : 14.12.2021/214

...» 7326 Sayılı Kanun Kapsamında İlk Taksit Ödemesini Gerçekleştirenlerin Peşin Ödeme Hükümlerinden Yararlanabilmeleri

...» SGK e-Tebligat Başvuru Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı : 11.12.2021/213

...» 2022 Yılında Motorlu Taşıt Vergileri %25 Artıyor : 09.12.2021/210

...» 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenler İçin Bir Hak Daha Var : 08.12.2021/209

...» YMM ve SMMM'lerin Gümrük Kanunu'na Göre Eksik ya da Hatalı Beyan Nedeniyle Cezai Sorumluluğu Bulunmuyor :07.12.2021/208

...» İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde İhale Bedeli Üzerinden Binde 68,31 Harç Ödenecektir : 01.12.2021/206

...» Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir : 29.11.2021/204

...» 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi : 27.11.2021/203

...» Bazı Hukuk İşlemlerinde KDV Oranı İndirimi Yapıldı 27.11.2021/202

...» Danıştay'ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç Aydan Az Zaman Kalması Halinde Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı Düzenlemesine İlişkin İptal Kararı : 19.11.2021/201

...» Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun e-Tebligata İlişkin Kararı 19.11.2021/200

...» Vefat Eden Gerçek Kişi İşverenlerin e-Bildirge Şifreleri Otomatik Olarak Pasife Alınacak : 15.11.2021/199

...» 7341 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler : 07.11.2021/198

...» Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Sınırı Arttırıldı : 02.11.2021/197

...» Tıbbi Uygulama Yetkisi Olan Psikologlar Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanamayacak : 29.10.2021/196

...» SGK'ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gönderilebilecek : 22.10.2021/194

...» ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ / 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişiklikleri

...» Defter Beyan Sistemini Kullanan Mükelleflerin Elektronik Beyanname Sistemini Kullanabilmelerine ve Kayıt Sürelerine İlişkin Düzenleme Yapıldı : 20.10.2021/193

...» Hangi Durumlarda Ödenen Sigorta Primleri Geri Alınabilir : 18.10.2021/192

...» 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %20'den %50'ye Yükseltildi : 17.10.2021/191

...» Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu ile Kalan Kısmının İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı : 06.10.2021/190

...» Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Aralık 2021'e Kadar Uzatıldı : 01.10.2021/189

...» Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmak Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Erdi:01.10.2021/188

...» İkinci El Cep Telefonlarında KDV Oranı Değişikliği : 30.09.2021/185

...» Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor : 30.09.2021/184

...» Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması Sona Erdi : 01.10.2021/187

...» SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak : 24.09.2021/183

...» Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı : 14.09.2021/182

...» Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı : 14.09.2021/181

...» Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı : 14.09.2021/180

...» 5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022/Ocak Ayı Olarak Değiştirildi : 10.09.2021/179

...» 7318 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı : 06.09.2021/177

...» GVK Geçici 67'nci Maddeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı :06.09.2021/176

...» Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı : 06.09.2021/175

...» İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primlerinin Kullandıkları Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Açıklandı 13.07.2021/146

...» 2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi : 06.09.2021/174

...» 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi yayımlandı : 23.06.2021/127

...» İflas idare memurlarından birinin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olması zorunluluğu getirildi :23.06.2021/126

...» İşveren tarafından yapılan meslek adı ve kodu değişikliklerinde idari para cezası uygulanmayacaktır: 21.06.2021/125

...» Haczedilen Malların Satış Usul ve Yöntemlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı:14.06.2021/124

...» Sosyal yardım alan hanede bulunan kişinin çalıştırılması halinde verilecek prim desteğinin usul ve esasları açıklandı:04.06.2021/121

...» APHB ve MUHSGK’DA uzaktan yapılan çalışmanın bildirimi için ayrı alan oluşturuldu:04.06.2021/120

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı:03.06.2021/119

...» Yerli ve yabancı filmlerin sinema gösterimlerinde uygulanan eğlence vergisi oran indirimi süresi uzatıldı:02.06.2021/118

...» Gayrimenkul kiralamalarında indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 temmuz 2021'e kadar uzatıldı

...» Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan KDV oranı indirimi 31 temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı:02.06.2021/116

...» Mevduat faizi ve katılma hesabı kar payı gelirleri üzerinden yapılan tevkifat oranları indirimlerinin süresi 31 temmuz 2021'e kadar uzatıldı:01.06.2021/115

...» e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının aktarım zamanı:30.05.2021/114

...» Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı:30.05.2021/113

...» Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı:30.05.2021/112

...» İlave istihdam sağlayan işverenlerin ödedikleri sigorta primleri kullandıkları kredilerin faizlerinden düşülecektir :29.05.2021/111

...» Finansman gider kısıtlaması ile diğer yeni değişikliklere ilişkin Kurumlar Vergisi Tebliği yayımlandı :25.05.2021/110

...» Bazı petrol ürünlerinde ÖTV tutarı arttırıldı :21.05.2021/109

...» Gayrimenkul kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre yapılması gereken indirimli tevkifat uygulaması 31 mayıs 2021'de sona eriyor :18.05.2021/108

...» Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı indiriminin süresi 31 mayıs 2021 tarihinde sonra eriyor 18.05.2021/107

...» Yerli ve yabancı filmlerin sinema gösterimlerinde uygulanan eğlence vergisi oranı indirimi 31 mayıs 2021'de sona eriyor : 17.05.2021/106

...» E-Arşiv Fatura Ve E-Smm İptal, İhtar/İtirazların Gib’e Bildirimine İlişkin Kılavuz Yayımlandı Sirküler:- 16.05.2021/105

...» Geriye yönelik teşvik düzeltme işlemleri sonlandırıldı Sirküler:- 10.05.2021/104

...» Mesleki faaliyetin yürütülebilmesi için zorunlu olan eğitimlere ve organizasyonlara katılım için ödenen ücretlerin gider kaydı Sirküler:- 10.05.2021/103

...» Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinde SGK işyeri bildirgesi elektronik olarak verilecektir Sirküler:- 10.05.2021/102

...» Şirketlerin SGK İşyeri Tescilinde Tescil Bilgileri MERSİS Sisteminden Alınacak Sirküler:- 07.05.2021/101

...» 2021/Mart Ayı Sigorta Primi KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Ödenebilecek Sirküler:- 06.05.2021/100

...» 7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu Sirküler:- 03.05.2021/099

...» 7256 Sayılı Kanun'da Düzenlenen Destek Uygulamalarında Emanette Bulunan Paraların Mahsup İşlem Adımları Açıklandı Sirküler:- 02.05.2021/098

...» Evde Üretip İnternetten Satış Yapanlara İlişkin Esnaf Muaflığı ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatına İlişkin İndirimin Usul ve Esasları Belirlendi Sirküler:- 01.05.2021/097

...» Anayasa Mahkemesinin Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu'na İlişkin İptal Kararı Sirküler:- 01.05.2021/096

...» Uzaktan Kimlik Tespitinin Usul ve Esaslarına İlişkin MASAK Tebliği Yayımlandı Sirküler:- 01.05.2021/095

...» 30 Nisan 2021-31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Çekle Yapılacak Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı Sirküler:- 01.05.2021/094

...» Otel, Tatil Köyü ve Benzeri Yerlerde 1 Haziran – 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Geceleme Hizmetleri İçin KDV Oranı %8’den %1’e İndirildi Sirküler:- 30.04.2021/093

...» Fatura Düzenleme Süresi ve Çek İbrazlarına İlişkin Yasa Düzenlemesi Yapıldı Sirküler:- 30.04.2021/092

...» İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı Sirküler:- 28.04.2021/090

...» Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı Sirküler:- 22.04.2021/085

...» Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir Sirküler:- 21.04.2021/084

...» SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağladı Sirküler:- 19.04.2021/083

...» SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Yapıldı Sirküler:- 17.04.2021/082

...» Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasının Yasaklanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı Sirküler:- 16.04.2021/081

...» Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı Sirküler:- 10.04.2021/079

...» Vergi İncelemeleri ile İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Sirküler:- 10.04.2021/078

...» Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı Sirküler:- 10.04.2021/077

...» Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Sirküler:- 10.04.2021/076

...» e-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB'e Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor Sirküler:- 25.04.2021/088

...» Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı Sirküler:- 22.04.2021/085

...» İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler:- 08.04.2021/074

...» Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Sirküler: - 07.04.2021/073

...» Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı Sirküler: - 05.04.2021/072

...» Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabında Değişiklik Yapıldı Sirküler: - 01.04.2021/071

...» İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı Sirküler: - 25.03.2021/066

...» Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı Sirküler:-25.03.2021/065

...» İşyeri Kaydı Yoktur/Borcu Yoktur Belgesi e-Devletten Alınabilecektir- Sirküler:24.03.2021/064

...» Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek- Sirküler:19.03.2021/063

...» 01.10.2008 Tarihinden Sonra SGK'dan Aylık Alabilmek İçin İşten Ayrılmak ve Yazılı Talepte Bulunma Şartı Devam Ediyor- Sirküler:12.03.2021/061

...» Uzaktan Çalışmanın Usul ve Esasları Belli Oldu- Sirküler:10.03.2021/060

...» Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Kalktığına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlandı- Sirküler:10.03.2021/059

...» Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 17.05.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı- Sirküler:09.03.2021/058

...» 2021 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları - Sirküler:08.03.2021/057

...» Vergi Kanunları ile Belirlenen İstisna Miktarının Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Tebliğ ile Azaltılması Mülkiyet Hakkının İhlalidirı - Sirküler:08.03.2021/056

...» İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı-Sirküler:24.02.2021/055

...» Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı-Sirküler:24.02.2021/054

...» SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

...» Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran Ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı-Sirküler:17.02.2021/051

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı-Sirküler: 08.02.2021/044

...» 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Değişiklikleri-Sirküler: 08.02.2021/043

...» Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi- Sirküler: 04.02.2021/042

...» 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Sirküler: 03.02.2021/040

...» 1 Ocak 2021 / 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları - Sirküler: 30.01.2021/039

...» Cumhurbaşkanı Kararı ile Cep Telefonu Haberleşmesi ve İnternet Gibi Hizmetlere Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5'den %10'a Arttırıldı - Sirküler: 30.01.2021/038

...» Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi - Sirküler: 30.01.2021/037

...» Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi Yasağı Kalktı - Sirküler: 30.01.2021/036

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

...» SGK Mevzuatında, Süresinde Yapılmamasına Karşılık Yasal Süresinde Yapılmış Kabul Edilen Durumlar - Sirküler: 30.01.2021/035

...» Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs'lere Dahil Edilmiyor - Sirküler: 26.01.2021/034

...» Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi - Sirküler: 25.01.2021/032

...» Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek - Sirküler:23.01.2021/031

...» Anayasa Mahkemesi,sahte fatura kullanımına ilişkin davada başka mahkemeler tarafından verilen kararların dikkate alınmamasının hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediğine karar verdi - Sirküler: 20.01.2021/030

...» 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması - Sirküler: 16.01.2021/029

...» 2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler - Sirküler: 15.01.2021/028

...» Temmuz-Aralık 2020 Dönemini Kapsayan GEKAP Beyannameleri 1 Şubat 2021 Tarihine Kadar Verilmelidir - Sirküler: 15.01.2021/027

...» 2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı - Sirküler: 14.01.2021/025

...» 4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı - Sirküler: 13.01.2021/024

...» 2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar - Sirküler: 12.01.2021/023

...» 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları - Sirküler: 12.01.2021/022

...» Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil - Sirküler: 12.01.2021/021

...» Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması - Sirküler: 06.01.2021/020

...» Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı - Sirküler: 06.01.2021/019

...» e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı - Sirküler: 05.01.2021/018

...» Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı - Sirküler: 04.01.2021/017

...» 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları - Sirküler: 04.01.2021/016

...» Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı - Sirküler: 04.01.2021/015

...» 2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler - Sirküler: 04.01.2021/014

...» Değerli Konut Vergisi Uygulaması, 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor - Sirküler: 04.01.2021/013

...» 2021 Yılı Damga Vergisi Tutarlar - Sirküler: 04.01.2021/012

...» 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları - Sirküler: 04.01.2021/011

...» 2021 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları - Sirküler: 03.01.2021/010

...» 2021 Yılı Harç Tutarları - Sirküler: 03.01.2021/009

...» Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi - Sirküler: 03.01.2021/008

...» 2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi - Sirküler: 03.01.2021/007

...» 2021 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi - Sirküler: 03.01.2021/006

...» Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi - Sirküler: 03.01.2021/005

...» 2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları - Sirküler: 03.01.2021/004

...» 7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması Değiştirildi - Sirküler :03.01.2021/003

...» 2021 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %18,25 Olarak Belirlendi Sirküler :03.01.2021/002

...» 2021 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri 03.01.2021/001

...» 2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

...» Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı- Sirküler: 28.12.2020/232

...» Ticaret Bakanlığı’nca Net Dönem Karının Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi - Sirküler: 01.011.2020/202

...» Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Bildirim ve Bağımsız Denetimine İlişkin Ağ Adresi Kullanıma Açıldı - Sirküler: 27.04.2018/070

...» Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Bildirim ve Bağımsız Denetimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı - Sirküler: 28.02.2018/046

...» Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı - Sirküler: 07.02.2017/029

...» Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları İçin Bakanlık Temsilcisi Talebi Mersis Üzerinden Yapılabiliyor - Sirküler: 12.10.2020/194

...» Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (31.12.2020)

...» Fesih Yasağı Süresi 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı (30.12.2020)

...» 2021 Yılından İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (30.12.2020)

...» SGK Genel Yazı: Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları (30.12.2020)

...» SGK Genel Yazı: 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi ile emeklilik uygulamalarında meydana gelen değişiklikler (30.12.2020)

...» 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (30.12.2020)

...» 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344) (30.12.2020)

...» 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) (30.12.2020)

...» Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

...» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlandı

...» Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

...» Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları, İl Özel İdareleri İle Belediyeler Ve Yikob’aait Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

...» Dikkat!!!! Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar

...» 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi

...» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

...» 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhyası İle İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı

...» BDDK'dan Kredi Notu Zorunluluğu: Toplam Kredisi 500 Milyon TL'yi Aşan Şirketler Kredi Notu Alacak

...» Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı

...» İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

...» Normalleşme Desteğinden Yararlanacak Sigortalıların Bildirimi

...» Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin.

...» 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri

...» Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Başladı

...» Genel Sağlık Sigortası'nda Vatandaşlar Sadece Anaparayı Ödeyerek Geçmiş Borçlardan Kurtulabilecek

...» Mükelleflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Önergeler

...» Sahte Belge Riski Yüksek Olan Mükelleflerin Kayıtları Vergi Dairesince Terkin Edilecek

...» Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı

...» Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellenerek Yayınlandı

...» Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB'lerin Kuruma Gönderilme Süresi

...» Vergi-2020/110 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması hakkında düzenleme yapıldı.

...» Vergi-2020/105 - Vergi Ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim Ve Yükleme Süreleri

...» Vergi-2020/098 - Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı

...» SGK-2020/082 - Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

...» Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

...» Vergi-2020/080 - Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim Ve Ödeme Süreleri

...» SGK-2020/072 - 2020/Nisan, Mayıs Ve Haziran Ayında Ödenecek Sigorta Primleri 6’şar Ay Ertelendi

...» SGK-2020/071 - Corona Virüs Veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir

...» Vergi-2020/069 - Genç Girişimcilere Vergi Ve Sigorta Prim Teşviki

...» SGK-2020/068 - Özellikle İhalelerde, Sgk’dan Alınması Gerekli Borcu Yoktur Yazıları Ve İçerikleri Değişikliği Yayınlandı

...» SGK-2020/067 - İhalelere Girebilmek İçin Gerekli Olan Sgk Borcu Yoktur Yazılarının İçeriği Açıklandı

...» Vergi-2020/067 - Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

...» Vergi-2020/066 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı

...» Vergi-2020/065 Ötv İadelerinde Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Getirildi

...» Vergi-2020/064 İstihkak Sahiplerine Yapılacak Ödemelerde Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunması Halinde Kesinti Yapılması Limiti 2.000 Tl’den 5.000 Tl’ye Çıkarıldı

...» Vergi-2020/063 - Bazı Teslimlere İlişkin Kısmi Tevkifat Oranları Yükseltildi

...» Vergi-2020/062 - 95 Ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzin İle Motorinin Ötv’si Arttırıldı

...» Vergi-2020/061 - Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda Oecd Beps 13 Eylem Planı Dikkate Alındı

...» Vergi-2020/058 - Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi

...» Vergi-2020/057 - Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi

...» Vergi-2020/055 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

...» Vergi-2020/053 - Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar

...» Vergi-2020/052 - 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

...» Vergi-2020/050 - 2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları

...» Vergi-2020/048 - 2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

...» Vergi-2020/047 - Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2020’ye Kadar Yaptırılması Gerekiyor

...» Vergi-2020/045 -Motorin Ötv’si Arttırıldı

...» Vergi-2020/043 -Elazığ Ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

...» Vergi-2020/041 -Yabancı Paraların 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

...» Vergi-2020/040 - 18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

...» Vergi-2020/039 - 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri Ve Muhasebe Uygulamaları-2

...» Vergi-2020/038 - Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 Tl’ye Çıkarıldı

...» Vergi-2020/037 - 1003b Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi

...» Vergi-2020/036 - Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere E-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi

...» Vergi-2020-014-Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı

...» Vergi-2020/13-2020 İade Konusu Yapılamayacak Kdv Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden Belirlendi

...» 2020/012-2020-Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı

Sayfalar: 1