PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

SİRKÜLER

...» 2019/109 - Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Uygulaması 1 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor

...» 2019/106 - Sigortalılara Ödenen Geçiçi İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı

...» 2019/105 - Emekli Aylığı, Sigortalının Kasıt Veya Kusuru Olmaksızın Kesilenlere Eksik Kalan Prim Ödeme Gün Sayısını Borçlanarak Yeniden Emekli Aylığı Alma Hakkı Sağlandı

...» 2019/104 - Vergiden Muaf Çalışan Ve İş Sözleşmesi “Net Ücret” Üzerinden Yapılan Sigortalının Spek’e Esas Brüt Ücreti Vergi Dikkate Alınarak Hesaplanmaktadır

...» 2019/103 - Kooperatif iktisadi işletmelerinin kurumlar vergisi beyannamesi de dahil mükellefiyetle ilgili tüm ödevlerinin yerine getirilmesinden kooperatif tüzel kişiliğinin sorumluluğu

...» 2019/102 - Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulanmasına İlişkin Kararı

...» 2019/101 - Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır

...» 2019/100 - Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı

...» 2019/099 - Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi

...» 2019/098 - Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı

...» 2019/097 - Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir

...» 2019/096 - Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği

...» 2019/095 - KDV ve ÖTV’de Matrah, Tutar ve Oran Değişikliği

...» 2019/092 - Vergi İndirimi Uygulaması ile İlgili Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi

...» 2019/089 - Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayaca

...» 2019/088 - İhraç Edilecek Kara Taşıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara İlişkin ÖTV İadesinin Usul ve Esasları

...» 2019/086 - Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler

...» 2019/085 - İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerine Dava Açılıp Açılamayacağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

...» 2019/016 - 2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

...» 2019/010 - 2019 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı Belirlendi

...» 2019/008 - 2019 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler Arttırılmıştır

...» 2019/007 - 2019 Yılı Pasaport, Ehliyet ve Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

...» 2019/006 - 2019 Yılı Damga Vergisi Tutarları

...» 2019/005 - 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

...» 2019/004- Bazı Taşıt Teslimlerinde %1 KDV Uygulanmasının Kapsamı Genişletildi

...» 2019/003 - ÖTV Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motosiklet Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Oranları Sıfır Olarak Belirlendi

...» 2019/002 - Alkollü İçeceklerin Asgari Maktu Vergi Tutarları Arttırıldı

...» 2019/001- KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Uygulanmakta Olan İndirimli Oran Uygulaması 31 Mart 2019 Tarihine Uzatıldı

Sayfalar: 1